13
Sat, Apr
0 New Articles

Governu La Garante Ezekusaun 100% OJE 2018

Primeiru Ministru, Taur Matan Rauk kaer liman ho Prezidente-da-Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo”. Foto, Arkiva SMI.

Breaking News

Díli-SMI,  Razaun promúlgasaun tarde Orsamentu Jerál Estadu – OJE 2018 hosi Prezidente-da-Repúblika, Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, pesimista ho ejekusaun bele atinji 100% ho tempu ne’ebé limitadu.

Xefe VIII Governu, Taur Matan Ruak,  fó razaun katak,  inisiu proposta OJE 2018 ne’e ba fulan hat (4) nian, maibe dadaun ne’e (Setembru) Governu uza orsamentu duo-desimál signifika hela deit fulan tolu (3) hodi ezekuta OJE 2018.

“Inisialmente osan ne’e ba fulan haat, soke Setembru ne’e ita tau tiha ba orsamentu duodésimál ne’e, signifika katak ita iha deit ona fulan tolu, iha fulan tolu ne’e iha realidade ejekusaun hela deit ona ba fulan rua ho baluk deit, tanba 15 dezembru ne’e taka ona”, dehan, Taur Matan Ruak, iha Palásiu prezidensiál  Aitarak-Laran, Kinta, (27/09).

Atúal Primeiru Ministru, TMR, fó razaun katak imposivél Governu bele ezekuta OJE 2018 ho montante hamutuk bilaun ida toko atus rua hitu nulu resin hitu rihun atu hat ($. 1.2777,4 millõens) ho tempu ne’ebé limitadu tebes.

“Imposivél atu ita ejekuta osan ne’e hotu, entaun osan ne’e tenki fila ba kofre estadu. (Dia) 15 Dezembru taka ona Anu fiskal ba orsamentu”, Taur, klarifika.

Proposta Lei Nú. 2/V kona-ba OJE 2018, Prezidente-da-Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo” promúlga ona ohin (27/09) hafoin hala’o estudu ba proposta tuir mandatu konstitusionál.

Xefe-de-Estadu, esplika, razun fundamentu hodi promúlga proposta OJE 2018 tanba bazeia ba análize hatudu katak laiha fundamentu ruma atu halo pedidu fiskalizasaun preventiva konstitusionalidade no legalidade.

Nune’e mós, nia hatutan, OJE 2018 nia importansia mak atu selu empreza sira atu nune’e sira bele kria tan kampu servisu no bele hetan dezempeñu ekonómiku makas liután, iha nível railaran.

Komandante supremu F-FDTL ne’e mós esplika, OJE 2018 atu ajuda Estadu hodi hakat ba faze ezekusaun orsamentu normal nian, hodi bele atende nesesidade povu no Estadu nian.

“Orsamentu Jerál Estadu ba tinan 2018 ida ne’e atu fasilita Estadu tama iha ezekusaun orsamentál normal. Nune’e Estadu bele kumpre ninia obrigasoens prioritárias no liuliu obrigasoens sira liga ba grupu sidadaun vulnerável sira, Veteranus, Bolsa da Mãe, rezolve tusan ho ospitál sira iha rai-liur, selu tusan mina ba jeradór sira”, dehan Lú Olo.

Maske nune’e, eis Prezidente Parlamentu Nasional I Lejizlatura ne’e afirma, OJE 2018 hetan dezafiu boot iha ezekusaun relasiona ho kapasidade Governu nomós tempu ne’ebé limitadu.

“Maski ha’u promulga, ha’u mós hanoin katak Orsamentu Jerál Estadu ida ne’e sei hasoru dezafius oioin, tamba kapasidade kiik ne’ebé ita hatene momoos ona atu ezekuta Orsamentu ida ne’e, liuliu tamba tempu ida ne’ebé limitadu tebes (fulan tolu de’it)”, tenik eis veteranu ne’e.

Tuir nia, efetivamente, OJE tenke ezekuta to’o pursentu 100, atu bele kumpre lei. Maibé, nia klarifika, hahu hosi esperensia I Governu to’o ohin loron taxa médiu ba ezekusaun orsamentál la to’o pursentu 100,  iha pursentu 79 deit. (Editor, Lariwa).

Pin It

Follow us on Twitter

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.