24
Mon, Jun
0 New Articles

Ohin, APC Sei Teste Ekipamentu Alarma Tsunami

Toha sistema atensaun Tsunami ne’ebé monta ona iha parte Largo Lecidere atu halo teste. Foto, Mídia SRP.

Flash News

Díli-SMI: Parte Austoridade Protesaun Sivil (sigla Portugues APC), ohin loron sexta, (24/02) maizumenus tuku 3 lorokraik sei koko alerta sedu ka sirene kona-ba sistema atensaun Tsunami nian.

"Hosi APC hakarak informa ba publiku katak, ita sei halo teste alarma sedu ba Tsunami Warning System", tanba ne'e husu ba ita komunidade atu labele pániku durante halo teste", hateten, Diretór Relasaun Externa no Komunikasaun APC, Anacleto Caetano, iha ninia serbisu fatin, Kaikoli, Kinta, (23/02).

Relasiona ho teste alerta sedu ba sistema atensaun Tsunami nian ne’e, parte APC husu ba komunidade sira liu-liu iha kapitál atu labele paniku wainhira prosesu teste sirene refere.

“Husu komunidade iha kapital Dili atu labele paniku”,  Anacleto, tenik.

Sistema alerta sedu ne’e ho ninia objetivu atu fó alarma wainhira durante rai nakdoko no mosu Tsunami ruma.

No, sistema atensaun Tsunami ne’e apoiu hosi komunidade pasifiku sira nia sekretariadu iha tinan 7 liu-ba

"Sistema alerta sedu ne'e hetan apoiu hosi Komunidade Pasifiku nia sekretariadu (SPC) iha tinan 2016 ho objetivu atu fó alarma wainhira mosu rai nakdoko no mosu tsumani, durante ne'e mosu rai nakdoko”, Diretór APC, Anacleto, katak.

Durante ne’e, Timor-Leste ninia alarma sistema atensaun Tsunami nian la-funsiona ho di’ak, no liu-hosi manutensaun ne’ebé kompañia Arfat halo foin lalais ne’e mak atu halo teste hodi hatene funsionamentu sistema refere.

“Ita nia sistema la fó alarma tanba la funsiona, maibé agora tekniku sira hosi empreza Arfat halo ona manutesaun no aban loron 24 iha tuku 3 loraik ita halo teste fila fali ona", nia, katak.

Sirene iha rua ne'ebé maka instala ona iha Largo Bidau Lecidere no ida seluk iha besik Aeroporto Internasional Nicolau Lobatu Comoro. (Editór, Rui Santos).

 

Pin It

Follow us on Twitter

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.